Landfilli i Tiranës & Durrësit

Këto punime për nga vetë ambienti i punimeve paraqesin një sfidë tepër të madhe për ndërtuesin. Landifilli i Tiranës ka paraqitur një kontrat prej 520,000.00 € të realizuara këto në një periudhë 2 mujore, falë dëshirës, përkushtimit si dhe shkallës së mekanizimit. Volumet në këtë kantier përpos sfidës së ambientit të vështirë kanë arritur vlera si 17620 m2 armaturë , 320 m3 beton si dhe 242 ton hekur. Për nga volumi i punimeve krahasuar me landfillin e Tiranës ai i Elbasanit është më i vogël dhe ato arrijnë vlerat e 2200 m2 armaturë ,450 m3 beton . Për të dy këto punime firma jonë është tepër krenare për cilësinë dhe shpejtësinë e realizimit.