Reinforced concrete circular sewage tub

Një etapë kyçe po aq sa dhe digester në skemën e trajtimit të ujërave të ndotur ku realizimi i detajeve konstruktive është pika më e rëndësishme. Për të garantuar shpejtësinë dhe korrektesinë në realizimin e veprës janë realizuar dhe elemente para fabrikat. Në dukje konstruksione të thjeshta me sipërfaqe prej 29560m2 volumet e realizuara për… Continue reading Vaskë rrethore e ujërave të zeza

Reinforced concrete Conical tub

Ky konstruksion beton-arme paraqet një konstruksion interesant për nga vetë funksioni dhe metodologjia e ndërtimit. Këto konstruksione pas vënies në punë të tyre ato do të jenë gjatë gjithë kohës nën veprimin e ujërave agresiv dhe për këtë arsye ka qenë e nevojshme një realizim sa më korrekt i elementeve konstruktiv të tyre. Nisur nga… Continue reading Vaska Konike

Pumping Station

Vepra dalëse e ujërave të trajtuar brenda skemës së impiantit nga pikëpamja konstruktive dhe funksionale është vepra më e rëndësishme, e cila duhet trajtuar me kujdes të veçantë për të garantuar cilësinë dhe shpejtësinë e punimve. Nga vetë funksioni i tij ky objekt për të qenë sa më funksional ka shumë detaje konstruktive, të cilat… Continue reading Stacion Pompimi

American School, Lunder

An educational and recreational building with a plan area of 11748 m2, 1048 tons of reinforcement and 15744 m3 of concrete in the Lundra area realized within a period of 1 year thanks to the work of the staff. Out-of-standard spaces, movie theaters and recreational facilities have been a challenge for the company staff.

Self-sinking Shafts, Skrapar

Një nga punimet për të cilën kompania jonë është tepër krenare si për cilësinë e punime , shkallën e lartë të sigurimit teknik si dhe kuadrit të bashkëpunimit me kompaninë e njohur franceze BeSSAC . Brenda një periudhe 3 mujore falë bashkëpunimit dhe mirëkuptimit dypalesh u realizuan 2 shafte me përmasa plane: 1. Diametër i… Continue reading Shaftet, Skrapar

20-meter Shaft, Tirana

Këto vepra gjeoteknike dhe konstruktive kanë qenë dhe mbeten nje sfidë e vecantë për firmën tonë për vete kushtet e ndryshueshme të gjeologjisë së tokës dhe niveleve të ujrave nëntokësore. Në këto konstruksione përpos garancisë së punimeve për ne e rëndësishme është dhe siguria në punë ku në drejtim të këtij sektori firma jonë vazhdon… Continue reading Shafte 20-metroshe, Tiranë

Sphinx, Durrës

Një vepër rekreative e ndërtuar buzë Adriatikut për ti dhënë një ftyrë tjetër e qytetit të Durrësit në kuadër të rilindjes urbane. Me një afat kohor prej 3 muajsh firma jonë ka arritur të realizojë një nga punimet më të vështira të realizuara për vetë faktin e pranisë së ujërave të detit. Me volum prej… Continue reading Sfinksi, Durrës

Tamar-Vermosh Road

Një punë e cila shënon dhe një tjetër hap cilësor të kompanisë sonë drejt punimeve të veprave si mure mbajtëse, kapitele etj, ku përpos vështirësive të terrenit dhe mungesës së valëve të komunikmit. Kompania ka arritur të realizojë 6 km mure mbajtëse, 18 km bordura si dhe 6 km kapitele. Realizimi i punimeve është kryer… Continue reading Rruga Tamar-Vermosh

Water Tank 20m

Road Working

Skrapar, Albania